Nieuws uit de taxi branche

 • Is het overtreden van coronaregels op de werkvloer reden voor ontslag?

  Ook op de werkvloer moeten de coronaregels toegepast worden. Kunnen werknemers ontslagen worden als die regels in de wind worden geslagen? Over dit onderwerp zijn inmiddels enige rechterlijke uitspraken gedaan. Patrick Mommers, jurist arbeidsrecht, bespreekt enkele zaken waar dit aan bod kwam.  De rechtbank in Rotterdam oordeelde over een zaak waarin een werknemer in een […]

  The post Is het overtreden van coronaregels op de werkvloer reden voor ontslag? first appeared on TaxiPro.

  Ook op de werkvloer moeten de coronaregels toegepast worden. Kunnen werknemers ontslagen worden als die regels in de wind worden geslagen? Over dit onderwerp zijn inmiddels enige rechterlijke uitspraken gedaan. Patrick Mommers, jurist arbeidsrecht, bespreekt enkele zaken waar dit aan bod kwam. 
  De rechtbank in Rotterdam oordeelde over een zaak waarin een werknemer in een leidinggevende functie, die bijna 34 jaar in dienst was, de corona-regels overtrad en op staande voet werd ontslagen.

  Omhelzing

  Op 11 mei 2020 pakte hij een collega bij beide schouders vast en omhelsde hij hem. De collega probeerde tevergeefs om de werknemer af te weren. Volgens de werkgever zou de werknemer gezegd hebben: “Ik heb corona, en nu heb ik jou besmet.” De werknemer ontkende dat hij dit gezegd had.

  De rechter kon deze uiting ook niet vaststellen, en wees erop dat uit camerabeelden bleek dat een en ander in een lacherige sfeer plaatsvond. Geoordeeld werd dat de medewerker buitengewoon onhandig en onverstandig handelde, en dat hij meteen door de houding en de uitingen van de collega had moeten weten dat deze niet gediend was van zijn gedrag. Ontslag op staande voet was in dit geval echter een te zwaar middel.

  Uit de camerabeelden was namelijk gebleken dat andere collega’s zich ook niet strikt aan de 1,5 meter regel hielden. Tevens kon niet vastgesteld worden dat de medewerker iets kwaads in de zin had. Bovendien bleek dat de werknemer niet besmet was met het virus, terwijl ook de collega het virus niet had opgelopen. Het ontslag op staande voet ging dus van tafel. Overigens werd de arbeidsovereenkomst toch ontbonden, omdat de medewerker in het verleden vaker was gewaarschuwd, en er sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding.

  Coronabeleid

  Bij de rechtbank Gelderland speelde een zaak waarin een trouwambtenaar op staande voet werd ontslagen. Ze stuurde een e-mail naar de burgemeester van Nijmegen, waarin zij haar zorgen uitte over het coronabeleid tijdens trouwceremonies. Dat beleid voldeed overigens aan alle regels. Ze verzuimde om dit eerst te bespreken met haar direct leidinggevende. Haar werd te verstaan gegeven dit niet meer te doen, maar later legde ze toch opnieuw contact met de burgemeester.

  Werkneemster ventileerde haar mening in een interview in een krant. Daarin noemde ze het beleid van de gemeente “uitlokking” en “absurd”. Werkneemster moest zich houden aan een gedragscode, en moest zich onder meer onthouden van het openbaren van bepaalde gedachten en gevoelens die het functioneren van de openbare dienst belemmeren. Omdat werkneemster deze verplichtingen schond door bewust extern de discussie aan te zwengelen bleef het ontslag op staande voet in stand.

  Gezondheidsrisico’s

  In een andere zaak besloot een assistent manager van een fastfoodrestaurant, met een dienstverband van ruim 18 jaar, om op 16 maart 2020 zowel het restaurant als de zogenaamde drive thru-faciliteit te openen, terwijl de werkgever uitdrukkelijk had bepaald dat alléén de drive thru-faciliteit open mocht gaan. Een collega had hem er nog op gewezen dat het restaurant gesloten moest blijven, maar daar trok de medewerker zich niets van aan. Ook nam hij geen contact op met zijn leidinggevende om duidelijkheid te verkrijgen.

  Als gevolg van de volledige opening verschenen er negatieve berichten over het bedrijf op sociale media, en ontstonden er gezondheidsrisico’s voor collega’s en gasten. De kantonrechter in Rotterdam vond dat de medewerker een gevaarzettende situatie in het leven had geroepen. Tevens speelde een rol dat de werknemer belast was met het aansturen van personeel en het naleven van procedures, en had hij zich er dus goed van moeten vergewissen of het restaurant al dan niet open mocht blijven. De werknemer was bovendien al eerder gewaarschuwd vanwege het niet naleven van procedures.

  Elke kwestie is anders

  Door deze uitspraken wordt nog maar eens bevestigd dat het antwoord op de vraag of een ontslag op staande voet al dan niet geaccepteerd wordt afhankelijk is van zeer veel verschillende omstandigheden, die in elke individuele kwestie anders zijn. Laat u daarom in een voorkomend geval altijd op voorhand goed informeren.

  The post Is het overtreden van coronaregels op de werkvloer reden voor ontslag? first appeared on TaxiPro.

  30 October 30 2020, 07:45
  Rechtspraak
  https://www.taxipro.nl/?p=64484
 • Gemeenten en vervoerders tevreden over samenwerking Publiek Vervoer

  Twee jaar na de start van het doelgroepenvervoer in Groningen en Drenthe was het tijd voor een tussenevaluatie. Vast staat dat de betrokkenen over diverse zaken tevreden zijn, zoals de onderlinge samenwerking en het contractmanagement. Het bleek voor de onderzoekers echter lastig om harde conclusies te trekken, onder meer omdat er bij de start geen […]

  The post Gemeenten en vervoerders tevreden over samenwerking Publiek Vervoer first appeared on TaxiPro.

  Twee jaar na de start van het doelgroepenvervoer in Groningen en Drenthe was het tijd voor een tussenevaluatie. Vast staat dat de betrokkenen over diverse zaken tevreden zijn, zoals de onderlinge samenwerking en het contractmanagement. Het bleek voor de onderzoekers echter lastig om harde conclusies te trekken, onder meer omdat er bij de start geen harde doelen zijn gesteld. 
  De insteek van het onderzoek door ZorgfocuZ was geen eindoordeel, maar een tussenevaluatie waar Publiek Vervoer en de betrokken gemeenten en vervoerders op voort kunnen borduren. Gekeken is naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatie Publiek Vervoer. Voor dat eerste is nagegaan in hoeverre de beoogde voordelen van het systeem zijn behaald, of de diensten volgens afspraak worden uitgevoerd en hoe de betrokken partijen hun samenwerking ervaren. Voor de doelmatigheid is gekeken naar de beschikbare middelen – tijd en geld – en hoe deze worden ingezet.

  Het bleek echter moeilijk om de doeltreffendheid en doelmatigheid van Publiek Vervoer te bepalen. De doelen en mogelijke voordelen van het systeem waren nogal breed geformuleerd. Er zijn geen specifieke einddoelen voor bijvoorbeeld de minimale bezetting of de klantwaardering, of voor het combineren van vervoersstromen. En er waren geen gegevens beschikbaar van vóór de start van Publiek Vervoer. Daarom moet deze tussenevaluatie vooral worden gezien als een nulmeting, op basis waarvan later meer kan worden gezegd over de voortgang en het succes van het systeem.

  Combinatie en bezetting

  Zo wilde men het vervoersnetwerk optimaliseren door de combinatie- en bezettingsgraad te verhogen. Voor 2019 is die combinatiegraad voor het wmo-vervoer op gemiddeld 1,6 vastgesteld. Maar dat kan niet worden vergeleken met de situatie vóór Publiek Vervoer; hooguit kan er over 2020 en latere jaren een vergelijking worden gemaakt met die combinatiegraad uit 2019. En zo heeft een deel van de gemeenten de indruk dat de samenwerking wel tot kostenbesparingen leidt, maar dat is geen meetbaar effect – en naar verwachting is het dat in de toekomst ook niet.

  Daarmee is het rapport overigens niet zinloos. Zoals gezegd geeft het een referentie voor de jaren die komen en er staan wel degelijk interessante ontwikkelingen in vermeld. Neem de bezettingsgraad: om die te verhogen is perceeloverschrijdend vervoer mogelijk gemaakt. Van dat vervoer is ruim een kwart gereden door een andere vervoerder dan degene die dat perceel voor zijn rekening neemt. Omdat taxi’s dan niet leeg hoefden terug te rijden naar het eigen perceel, was de inzet duurzamer. En dat is een direct effect van deze aanpak, geeft ZorgfocuZ aan. Er is voor dat effect alleen geen streefwaarde vastgesteld, dus of de behaalde resultaten zijn zoals verwacht is niet bekend.

  Klachtenloket functioneert goed

  Andere zaken zijn wat beter op zichzelf meetbaar. En daaruit komt ook naar voren dat men doorgaans goed te spreken is over hoe dingen nu gaan. Zo zijn de meeste gemeenten over het algemeen tevreden over het contractmanagement. Toch zijn sommige gemeenten minder te spreken. Zij hadden verwacht dat hen een groter deel van het contractbeheer uit handen zou worden genomen. Vrijwel alle gemeenten vinden dat Publiek Vervoer nog onvoldoende beleidsadvies geeft. Over het klachtenloket voor het wmo-vervoer valt eigenlijk geen onvertogen woord. Gemeenten ervaren dat dit loket zorgvuldig werkt en dat deze aanpak voor hen een lastenverlichting betekent.

  ‘De basis staat, laat maar zien wat je kunt’. Dat is de algemene gedachte die ZorgfocuZ waarneemt als het om de doorontwikkeling van het vervoerssyteem gaat. Er zijn al stappen gezet, bijvoorbeeld met kennisdeling en een online dashboard, die als zeer positief worden ervaren. Maar deze en andere doorontwikkelingen hebben nog niet gezorgd voor aanpassingen in beleid. Die meerwaarde van Publiek Vervoer moet in de huidige periode eigenlijk gaan blijken en de organisatie geeft ook zelf aan dat daar nu de tijd rijp voor is.

  Tijdrovend proces

  De gemeenten, vervoerders en Publiek Vervoer zijn goed te spreken over hun samenwerking. Sterker nog: die wordt in het onderzoek als ‘zeer positief’ gekarakteriseerd. De persoonlijke en laagdrempelige contacten bij Publiek Vervoer dragen daaraan bij, net als de goede contacten tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en vervoerders.

  Wel worden er twee kanttekeningen geplaatst. De gemeenschappelijke regeling is eigenlijk een soort light-versie, waardoor Publiek Vervoer zelf geen besluiten kan nemen. Alle gemeenten moeten met elke wijziging instemmen en dat is een tijdrovend proces dat in de ogen van de meeste betrokkenen onnodig veel werk kost. De tweede kanttekening is dat er bij Publiek Vervoer de nodige personele wisselingen zijn geweest, wat de samenwerking soms bemoeilijkt. Ook gaat er op die manier telkens kennis verloren. De wens voor meer stabiliteit en daarmee vervoerskundige kennis in de organisatie is dan ook door veel betrokkenen geuit.

  Verbeteringen

  Dat zijn de conclusies, op basis waarvan ZorgfocuZ ook een aantal verbeterpunten voorstelt. Zo lijkt het de moeite waard om te onderzoeken op Publiek Vervoer op bepaalde punten meer mandaat kan krijgen, zodat sommige veranderingen sneller doorgevoerd kunnen worden. Verder wordt aanbevolen een aantal lopende aanpassingen in het bestek snel af te ronden, want pas dan is de basis klaar en kan er worden doorontwikkeld. Continuïteit van de personele bezetting moet prioriteit hebben, net als de doorontwikkeling van het vervoersnetwerk. Voor dat laatste zijn de afgelopen jaren alle voorwaarden gecreëerd. Tot slot wordt voorgesteld om een methode te kiezen waarmee de doelmatigheid en doeltreffendheid daadwerkelijk gemeten kunnen worden.

  The post Gemeenten en vervoerders tevreden over samenwerking Publiek Vervoer first appeared on TaxiPro.

  29 October 29 2020, 07:30
  Contractvervoer
  https://www.taxipro.nl/?p=64415
 • Oproep: maak afspraken over continuïteit doelgroepenvervoer tot 2021

  Het Rijk en de VNG doen een oproep aan alle gemeenten en opdrachtgevers om met alle betrokken partijen afspraken te maken over de continuïteit van de voorzieningen in het doelgroepenvervoer. Gemeenten worden gevraagd dit in ieder geval tot 1 januari 2021 te doen, vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het in stand houden van het […]

  The post Oproep: maak afspraken over continuïteit doelgroepenvervoer tot 2021 first appeared on TaxiPro.

  Het Rijk en de VNG doen een oproep aan alle gemeenten en opdrachtgevers om met alle betrokken partijen afspraken te maken over de continuïteit van de voorzieningen in het doelgroepenvervoer. Gemeenten worden gevraagd dit in ieder geval tot 1 januari 2021 te doen, vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het in stand houden van het vervoersnetwerk en het borgen van de continuïteit van de voorziening vraagt volgens VNG om maatwerk, toegesneden op de lokale omstandigheden.
  Het Rijk en de VNG riepen hiertoe ook al op in afgelopen juni, maar vonden het belangrijk deze boodschap nog eens te herhalen. “Het in stand houden van een doelgroepenvervoersnetwerk is een gedeeld belang waaraan van alle gemeenten een bijdrage mag worden verwacht. Als één gemeente niet meedoet, kan dit directe gevolgen hebben op de continuïteit van het vervoer in andere gemeenten”, schrijft de VNG.

  Vergoeding meerkosten

  Overigens wordt niet verwacht dat het doelgroepenvervoer op 1 januari 2021 alweer op het niveau zit. Maar de VNG wil duidelijkheid van het Rijk dat gemeenten ook daarna voor de meerkosten worden gecompenseerd. Op dit moment biedt het Rijk een vergoeding, wanneer gemeenten meerkosten hebben ten opzichte van hun totale budget over het jaar 2020. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen en noodzakelijke aanpassingen aan het voortuig.

  Om die duidelijkheid te krijgen, zullen het Rijk, de VNG, opdrachtgevers en vervoerders de komende maanden met elkaar blijven overleggen en de effecten van de afspraken monitoren.Verder heeft een groep gemeentelijke opdrachtgevers, naar aanleiding van contacten en leerpunten door deze crisis, besloten om zich te verenigen in een platform voor gemeentelijke opdrachtgevers doelgroepenvervoer.

  The post Oproep: maak afspraken over continuïteit doelgroepenvervoer tot 2021 first appeared on TaxiPro.

  28 October 28 2020, 14:32
  Contractvervoer
  https://www.taxipro.nl/?p=64478
 • Boete voor taxivervoer zonder vergunning

  Een taxichauffeur is in hoger beroep veroordeeld voor het aanbieden van taxivervoer zonder de juiste vergunning. Volgens zijn advocaat was er te weinig bewijs voor het vergrijp, maar het gerechtshof legde hem – net als eerder de politierechter – een boete van 360 euro op. De man zou in juli 2018 in het centrum van […]

  The post Boete voor taxivervoer zonder vergunning first appeared on TaxiPro.

  Een taxichauffeur is in hoger beroep veroordeeld voor het aanbieden van taxivervoer zonder de juiste vergunning. Volgens zijn advocaat was er te weinig bewijs voor het vergrijp, maar het gerechtshof legde hem – net als eerder de politierechter – een boete van 360 euro op.
  De man zou in juli 2018 in het centrum van Amsterdam als bestuurder van een taxi geprobeerd hebben klanten op te pikken. Hij beschikte echter niet over de vergunning die nodig is om in de Amsterdamse opstapmarkt te mogen werken. Begin dit jaar werd de man daarvoor veroordeeld door de economische politierechter, maar met de uitkomst van die procedure – een boete van 360 euro – was hij het niet eens. Hij besloot dan ook in hoger beroep te gaan.

  In dat beroep was het verweer van zijn advocaat vrij eenvoudig van aard: er zou gewoon onvoldoende bewijs zijn voor de vermeende overtreding. Zo zou het niet vaststaan dat hij de passagiers daadwerkelijk wilde vervoeren. En uit het dossier zou ook nergens blijken dat hij van plan was om weg te rijden van de plek waar hij zich op dat moment met zijn taxi vol passagiers bevond. En, zo stelt de advocaat: er is ook al niets gebleken van een betalingsafspraak voor een taxirit. Met al die onduidelijkheid is vrijspraak volgens de advocaat de enige juiste uitkomst.

  Uitnodiging om in te stappen

  Daar denkt het gerechtshof toch anders over. De man stond in de nacht van zondag op maandag in een taxi met daklicht in hartje Amsterdam. Dat totaalplaatje kan op zich al worden gezien als een uitnodiging voor uitgaanspubliek om zich met zijn taxi te laten vervoeren. De mensen die in de taxi zaten waren naar een taxi op zoek en hadden ook duidelijk gemaakt wat hun bestemming was. Uit niets is gebleken dat de taxichauffeur tegen die wens bezwaar heeft gemaakt, of dat hij de mensen heeft verzocht uit te stappen.

  Voor het hof is dus wel duidelijk dat de man taxivervoer heeft aangeboden. De argumenten van de advocaat doen daar niets aan af. Waar hij wel gelijk in krijgt, is dat het proces-verbaal over de kwestie gebrekkig was. Dat neemt echter niet weg dat het de overtreding overduidelijk begaan is. De man heeft het taxibeleid in Amsterdam gefrustreerd en mogelijk anderen benadeeld die zich wél aan die regels hielden.

  Geen hogere boete

  Het komt geregeld voor dat, wanneer het gerechtshof tot eenzelfde oordeel komt als een eerdere rechter, een aanzienlijk hogere geldboete wordt opgelegd dan in die eerste rechtszaak. In dit geval werd dat echter niet nodig gevonden, omdat de man intussen niet meer werkzaam is als taxichauffeur. Hij krijgt dus dezelfde boete van 360 euro opgelegd, met het verschil dat hij die nu niet in termijnen mag betalen maar ineens moet voldoen. Tussen de eerste rechtszaak en het hoger beroep heeft hij volgens het gerechtshof namelijk genoeg tijd gehad om het boetebedrag bij elkaar te sparen.

  The post Boete voor taxivervoer zonder vergunning first appeared on TaxiPro.

  28 October 28 2020, 08:38
  Rechtspraak
  https://www.taxipro.nl/?p=64395
 • Taakstraf en schadevergoeding na mishandeling taxichauffeur

  Voor het samen met anderen mishandelen van een taxichauffeur is een man veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Ook moet hij zijn slachtoffer ruim 3.000 euro schadevergoeding betalen. Hij en zijn medeplegers hadden de taxichauffeur zonder enige aanleiding belaagd. Dat incident vond plaats toen de mannen zich afsplitsten van een demonstratie die ze in […]

  The post Taakstraf en schadevergoeding na mishandeling taxichauffeur first appeared on TaxiPro.

  Voor het samen met anderen mishandelen van een taxichauffeur is een man veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Ook moet hij zijn slachtoffer ruim 3.000 euro schadevergoeding betalen. Hij en zijn medeplegers hadden de taxichauffeur zonder enige aanleiding belaagd.
  Dat incident vond plaats toen de mannen zich afsplitsten van een demonstratie die ze in Amsterdam bijwoonden. Zonder enige aanleiding vielen ze een willekeurige voorbijganger aan. De taxichauffeur liep daarbij verschillende schaafwonden en een breuk in zijn hand op. Zijn aanvallers maakten daarmee inbreuk op zijn lichamelijke integriteit, want hij kon geen kant op. Ook gebeurde het in het volle zicht van diverse voorbijgangers. Het gerechtshof laat meewegen dat zij met dit geweld werden geconfronteerd en dat dit hun gevoel van veiligheid kan aantasten.

  Celstraf als stok achter de deur

  De man werd eerder al door de rechtbank veroordeeld. De taxichauffeur nam echter geen genoegen met de in dat proces toegekende schadevergoeding en ging in hoger beroep. Het gerechtshof overweegt onder meer dat de man al eens onherroepelijk is veroordeeld voor een ander vergrijp. Mede daarom is een taakstraf alleen niet genoeg. Als stok achter de deur is een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken opgelegd. Gaat de man binnen zijn proeftijd van twee jaar nog eens met een soortgelijke actie in de fout, dan mag hij dus alsnog drie weken de cel in.

  Gederfde inkomsten

  In het eerste proces had de taxichauffeur in totaal bijna 11.000 euro aan schadevergoeding geëist. Daarvan werd slechts een klein deel toegekend: 1.000 euro voor immateriële schade en nog geen 50 euro aan materiële schade. Daar nam het slachtoffer zoals aangegeven geen genoegen mee. In het hoger beroep had hij wat meer succes.

  Voor materiële schade kreeg hij ditmaal ruim 2.000 euro toegekend, waarvan iets meer dan 1.600 euro voor gederfde inkomsten en zo’n 400 euro voor het aangesproken eigen risico op zijn zorgverzekering. Voor de immateriële schade houdt het gerechtshof het op 1.000 euro, ook omdat een medeverdachte van de mishandeling eerder al tot eenzelfde bedrag aan schadevergoeding werd veroordeeld.

  The post Taakstraf en schadevergoeding na mishandeling taxichauffeur first appeared on TaxiPro.

  27 October 27 2020, 08:46
  Rechtspraak
  https://www.taxipro.nl/?p=64392
 • Wachten op taxiklant mag niet in voetgangersgebied

  Je klant in en uit de taxi laten stappen in een voetgangersgebied is wat anders dan in dat gebied op diezelfde passagier wachten. En het verschil tussen daartussen is 140 euro, want dat is de boete die een taxichauffeur ook na een hoger beroep moet betalen. Het gaat in dit geval om een voetgangersgebied in […]

  The post Wachten op taxiklant mag niet in voetgangersgebied first appeared on TaxiPro.

  Je klant in en uit de taxi laten stappen in een voetgangersgebied is wat anders dan in dat gebied op diezelfde passagier wachten. En het verschil tussen daartussen is 140 euro, want dat is de boete die een taxichauffeur ook na een hoger beroep moet betalen.
  Het gaat in dit geval om een voetgangersgebied in het centrum van Den Haag. De chauffeur in kwestie had een ontheffing waarmee hij in zo’n gebied mag rijden om klanten in en uit de taxi te laten stappen. Hij haalde die avond, nu twee jaar geleden, een klant op waarmee hij per sms contact had gehad over het tijdstip van oppikken. Terwijl hij op de klant wachtte, diende zich een handhaver aan. Deze gaf aan de taxichauffeur te bekeuren voor het te vroeg stilstaan op de taxi-opstelplaats.

  Wilde niet luisteren

  De man vond deze sanctie van 140 euro niet terecht. Hij was daar immers om een klant op te halen en gebruikte de opstelplaats niet als standplaats, en daarmee handelde hij in zijn ogen volgens de regels van de ontheffing. Bovendien was er geen bord met het verbod om stil te staan. De taxichauffeur wilde de handhaver zijn ontheffing en de sms van zijn klant laten zien, maar de verbalisant wilde niet naar hem luisteren. De man vocht zijn boete aan bij de rechter en toen deze de geldstraf bevestigde, ging de taxichauffeur in hoger beroep.

  Daar gaf het gerechtshof aan dat de man niet wordt verweten dat hij de taxi-opstelplaats ten onrechte zou hebben gebruikt, of dat hij een verboden stil te staan-bord had genegeerd. Hem wordt verweten dat hij in strijd heeft gehandeld met zijn ontheffing voor het rijden in het voetgangersgebied. En dan gaat het specifiek om het volgende: de taxichauffeur mocht op het tijdstip in kwestie in dat gebied zijn om passagiers in en uit te laten stappen, maar de regel is dan wel dat dit meteen gebeurt. En daarna moet de taxi het voetgangersgebied direct verlaten.

  Geen contact

  En dat is dus niet gebeurd, constateert het hof. De handhaver zag de taxi al zo’n vier minuten stilstaan voordat hij de taxichauffeur aansprak. Het uitdelen van de bekeuring duurde vervolgens nog eens vijf minuten. In die tijd verscheen de klant, waarop de chauffeur zei te wachten, niet bij de taxi. Ook was er geen contact tussen de chauffeur en de passagier. Die zou vertraagd zijn geweest vanwege een last minute toiletbezoek, maar dat doet er volgens het gerechtshof niets aan af dat de taxi een kleine vijf minuten stilstond waar dat niet mocht. De boete van 140 euro blijft dan ook in stand.

  The post Wachten op taxiklant mag niet in voetgangersgebied first appeared on TaxiPro.

  26 October 26 2020, 09:59
  Rechtspraak
  https://www.taxipro.nl/?p=64411
 • Rechtszaak Uber-chauffeurs om ontslag via algoritme

  Vier Britse en Portugese Uber-chauffeurs beschuldigen het bedrijf achter de taxi-app ervan dat algoritmes bepalen welke chauffeurs moeten worden ontslagen. Volgens de vier mag een ontslagbeslissing niet geautomatiseerd worden genomen volgens de Europese privacywet, bericht de NOS. Het kwartet klaagt Uber, dat zijn Europese hoofdkantoor in Nederland heeft, daarom in Amsterdam aan. Uber ontkent dat […]

  The post Rechtszaak Uber-chauffeurs om ontslag via algoritme first appeared on TaxiPro.

  Vier Britse en Portugese Uber-chauffeurs beschuldigen het bedrijf achter de taxi-app ervan dat algoritmes bepalen welke chauffeurs moeten worden ontslagen. Volgens de vier mag een ontslagbeslissing niet geautomatiseerd worden genomen volgens de Europese privacywet, bericht de NOS.
  Het kwartet klaagt Uber, dat zijn Europese hoofdkantoor in Nederland heeft, daarom in Amsterdam aan. Uber ontkent dat algoritmes beslissen wie er wordt ontslagen. De chauffeurs stellen dat er geen sprake is van ‘betekenisvolle menselijke tussenkomst’ en dat is wel vereist. Een mens moet meer doen dan louter advies van een algoritme opvolgen.

  Fraude

  De klagende chauffeurs zouden zijn ontslagen nadat de algoritmes hadden uitgewezen dat ze zich schuldig maakten aan ‘frauduleuze activiteiten’, wat ze zelf ontkennen. Bovendien menen ze dat Uber wel erg snel over fraude spreekt. Uber was niet direct bereikbaar voor een reactie. Tegen de NOS ontkent de onderneming dat algoritmes bepalen wie er wordt ontslagen.

  Bron: ANP

  The post Rechtszaak Uber-chauffeurs om ontslag via algoritme first appeared on TaxiPro.

  26 October 26 2020, 07:56
  Rechtspraak
  https://www.taxipro.nl/?p=64442
 • ‘Taxi’s weren van tram- en busbaan werkt averechts’

  Vakbond FNV en werkgeversorganisatie KNV vragen de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma om taxi’s niet van de tram- en busbanen in de stad te weren. Die maatregel wil de gemeente nemen met het oog op een schone en autoluwe stad. FNV en KNV vrezen echter een averechts effect omdat taxichauffeurs dan moeten omrijden en dat bovendien […]

  The post 'Taxi's weren van tram- en busbaan werkt averechts' first appeared on TaxiPro.

  Vakbond FNV en werkgeversorganisatie KNV vragen de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma om taxi’s niet van de tram- en busbanen in de stad te weren. Die maatregel wil de gemeente nemen met het oog op een schone en autoluwe stad. FNV en KNV vrezen echter een averechts effect omdat taxichauffeurs dan moeten omrijden en dat bovendien moeten uitleggen aan hun passagiers.
  De partijen verzoeken de wethouder dan ook dringend om de voorgenomen inperking van de OV-banen door taxi’s terug te draaien. “Voor alle (direct) betrokkenen en de stad heeft het gebruik van de OV-banen door taxi’s positieve effecten met betrekking tot de verkeersveiligheid, de mobiliteit van kwetsbare mensen en de dienstverlening aan de klanten. Het afsluiten van OV-banen voor taxi’s heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit van de stad: taxi’s moeten omrijden en maken daardoor meer kilometers dan nodig”, staat er in de brief.

  Meer kilometers

  FNV en KNV staan op zich achter het idee van een schone en autoluwe stad. Maar alleen als er ook rekening gehouden wordt met de belangen van klanten, chauffeurs en vervoerders. Straattaxi en zorgvervoer spelen een belangrijke rol in de mobiliteit van (kwetsbare) mensen die vaak niet met het OV kunnen reizen. Als taxi’s moeten omrijden, maken ze meer kilometers en is het effect op de luchtkwaliteit juist negatief, betogen de partijen. En wie meer rijdt, zet ook meer druk op de verkeersdrukte en -veiligheid.

  “De klanten zijn door deze maatregel langer onderweg en moeten meer betalen. Voor mensen met een kleine beurs betekent dit simpelweg minder mobiliteit. Klanten zullen het omrijden niet begrijpen en de discussie aan gaan met de taxichauffeur, wat kan leiden tot sociaal onveilige situaties. Voor het zorgvervoer en vervangend OV door taxi’s betekent het dat afgesproken contractprijzen niet meer kostendekkend zijn.”

  Alleen maar negatieve gevolgen

  Taxi- en zorgvervoerondernemers willen hun klanten op een veilige en op de meest economisch voordelige manier van A naar B brengen. Het gebruik van de bus- en trambanen door hun voertuigen draagt daar in grote mate aan bij. Een beperking daarvan heeft voor alle betrokkenen, ook voor uw als gemeente, eigenlijk alleen maar negatieve gevolgen”, besluiten KNV en FNV hun betoog. Zij hopen dan ook dat het college van B&W van het voorgenomen besluit afziet.

  The post 'Taxi's weren van tram- en busbaan werkt averechts' first appeared on TaxiPro.

  23 October 23 2020, 08:21
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=64432
 • Tweede generatie waterstofauto Toyota Mirai fors goedkoper

  Toyota presenteert in het eerste kwartaal van volgend jaar de definitieve versie van de nieuwe Mirai. De tweede waterstofauto van het Japanse merk wordt niet alleen langer, het nieuwe model wordt daarnaast fors goedkoper dan de uitgaande versie. De nieuwe Toyota Mirai is 4,97 meter lang tegenover 4,89 meter voor het oude model. Daarnaast spreekt […]

  The post Tweede generatie waterstofauto Toyota Mirai fors goedkoper first appeared on TaxiPro.

  Toyota presenteert in het eerste kwartaal van volgend jaar de definitieve versie van de nieuwe Mirai. De tweede waterstofauto van het Japanse merk wordt niet alleen langer, het nieuwe model wordt daarnaast fors goedkoper dan de uitgaande versie.
  De nieuwe Toyota Mirai is 4,97 meter lang tegenover 4,89 meter voor het oude model. Daarnaast spreekt Toyota van een hoogwaardiger interieur en een groter rijbereik. Naar schatting zal de actieradius met 150 kilometer toenemen tot 650 kilometer. De uiteindelijke specificaties en technische gegevens worden in begin volgend jaar verwacht.

  Minder dan 70.000 euro

  Het bovenstaande betekent echter niet dat de aanstaande Mirai duurder zal uitvallen, in tegendeel. Toyota stelt dat het nieuwe model voor minder dan 70.000 euro in de prijslijst zal komen. Ter vergelijking, het huidige model kost minimaal 80.095 euro.

  Doordat de 12 procent bijtelling bij een waterstofauto over de hele cataloguswaarde wordt gerekend, belooft de nieuwe Mirai in 2021 een interessante zakelijke aanbieding te worden.

  The post Tweede generatie waterstofauto Toyota Mirai fors goedkoper first appeared on TaxiPro.

  23 October 23 2020, 06:57
  Innovatie
  https://www.taxipro.nl/?p=64429
 • Taxibedrijven zien omzet opnieuw teruglopen door coronaregels

  Toen de coronaregels steeds meer werden versoepeld, zagen taxibedrijven hun werkzaamheden en omzet langzaam herstellen. Maar nu de duimschroeven weer zijn aangedraaid, valt met name in de straattaximarkt die omzet fors terug. Dat blijkt uit een enquête onder de lezers van TaxiPro. Het onderzoek was de derde in een reeks sinds de start van de […]

  The post Taxibedrijven zien omzet opnieuw teruglopen door coronaregels first appeared on TaxiPro.

  Toen de coronaregels steeds meer werden versoepeld, zagen taxibedrijven hun werkzaamheden en omzet langzaam herstellen. Maar nu de duimschroeven weer zijn aangedraaid, valt met name in de straattaximarkt die omzet fors terug. Dat blijkt uit een enquête onder de lezers van TaxiPro.
  Het onderzoek was de derde in een reeks sinds de start van de coronacrisis. En geen enkele keer was de uitkomst erg positief te noemen. De eerste enquête werd in maart gehouden, kort nadat er strenge coronamaatregelen waren genomen door het kabinet. Zo ging de horeca dicht, net als veel bestemmingen voor toeristen en dagjesmensen. Mensen werd aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven, ook voor werk. Nederland kwam min of meer tot stilstand en dat werd gevoeld over de hele linie van het taxivervoer, zowel in de straattaxi als het zorgvervoer. Dat kwam ook naar voren in de enquête, want de respondenten gaven aan niet of nauwelijks nog werk te hebben.

  Weinig verbetering door versoepeling

  De tweede enquête werd gehouden in de periode dat de maatregelen weer versoepeld werden. Onder diverse voorwaarden mochten Nederlanders weer naar de kroeg en uit eten en een museum of theater bezoeken. Het leerlingenvervoer ging feitelijk weer naar het oude niveau, maar ook voor de wmo-taxi en de straattaxi verbeterden de perspectieven. Desondanks wees de enquête in juli uit dat ze het werk nog maar in zeer beperkte mate zagen toenemen.

  Omdat het aantal coronabesmettingen bleef toenemen, gelden sinds kort weer strengere regels. Er zijn daardoor simpelweg minder bestemmingen voor consumententaxi’s. In het zorgvervoer is voor het leerlingenvervoer niets veranderd, maar in de wmo-taxi, het dagbestedingsvervoer en ander vraaggestuurd vervoer namen de volumes weer af. Met het nieuwste onderzoek wilde TaxiPro de gevolgen van de strengere coronaregels in kaart brengen.

  Slinkende omzetten

  De honderden respondenten werken voor 60 procent in de opstap- en bestelmarkt. Ze rijden in normale tijden ook veel zakelijke ritten en luchthavenvervoer. Alle soorten doelgroepenvervoer zijn eveneens goed vertegenwoordigd in de enquête.

  Terugblikkend op afgelopen maart geeft ruim de helft van alle deelnemers nu aan dat de omzet toen (vrijwel) helemaal verdween. Nog eens 35 procent zag de omzet met de helft tot driekwart slinken. Voor slechts een enkeling viel een kwart of nog minder van de omzet weg.

  Waar het vorige onderzoek uitwees dat het herstel nog zeer beperkt was, is dat in de tussenliggende maanden wel voor een deel veranderd. Een kwart zag eigenlijk geen verbetering, bij nog eens een kwart was dat zeer beperkt. Ruim 30 procent pakte zo’n 25 tot 50 procent van het werk terug. En 14 procent zelfs de helft tot driekwart, terwijl sommige taxiondernemers zelfs hun oude niveau weer haalden.

  58% heeft vrijwel geen werk meer

  Nu zegt 8 procent weinig tot niets te merken van de strengere coronaregels. Nog eens 34 procent ziet de omzet echter opnieuw afnemen. En de grootste groep, 58 procent van de respondenten, heeft ook het slechtste nieuws: zij hebben nu vrijwel of zelfs helemaal geen werk meer. Zo’n 16 procent zegt nu geen gebruik meer te (zullen) maken van de diverse steunmaatregelen, de rest is dat wel van plan. Opvallend is verder dat doorbetaald worden voor weggevallen werk in het contract vervoer in veel gevallen niet of in elk geval niet volledig gebeurt.

  Veel deelnemers zouden graag zien dat er nieuwe regelingen komen om ondernemers te steunen en zzp’ers te compenseren. Ook wil een grote groep dat er druk wordt gezet op opdrachtgevers in het zorgvervoer om weggevallen werk door te betalen. Ruim 30 procent zou graag een nieuwe versoepeling van de coronaregels zien. Op de vraag wat de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) kunnen doen, wordt opvallend vaak “niets” of “geen idee” geantwoord. Anderen pleiten toch voor meer lobbywerk om de moeilijke situatie in de sector onder de aandacht te brengen.

  Overleeft het bedrijf de crisis?

  Hoe nu verder? Op de vraag ‘Gaat uw bedrijf de coronacrisis overleven?’ antwoordt slechts 15 procent bevestigend. Voor ruim de helft zal het de komende weken en maanden duidelijk moeten worden. Nog eens 20 procent denkt dat het bedrijf de crisis niet overleeft en de rest weet het niet. Toch is er wel bereidheid om te knokken, want 55 procent gaat door zolang het kan. Nog eens 20 procent heeft daar wel een snelle verbetering van de situatie voor nodig. 17 procent verwacht binnenkort te stoppen, 1 procent heeft dat intussen al gedaan en de rest kan geen antwoord op de vraag geven.

  The post Taxibedrijven zien omzet opnieuw teruglopen door coronaregels first appeared on TaxiPro.

  22 October 22 2020, 08:58
  Ondernemen
  https://www.taxipro.nl/?p=64423